G-B7N2H7TNZP
top of page

Acerca de

Image by Patrick Fore

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Regis Patent ve Marka Danışmanlığı ("Regis") veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

Regis, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Regis, kişisel verileri özellikle regispatent.com, kariyer.net sitesi, linkedin.com, e-posta, fiziken evrak teslimi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Çalışan adaylarına ait Kimlik (Ad Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri), İletişim (E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Telefon No) ve Mesleki Deneyim (Diploma Bilgileri, Önceki İş veya Staj Tecrübesi, Sertifikalar, Yabancı Dil Bilgileri); bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle işlenmektedir. Bu verilerin işlenme amaçları, çalışan adayı veya stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, makul süre işinde işe alım maksadıyla iletişime geçilmesidir

Kişisel Verilerin Aktarılması​​

Yurtiçine Aktarım

Regis, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla iş ortakları, hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler ile paylaşabilir.

Yurtdışına Aktarım

Regis, 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği Çalışan Adayı kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.

 

İlgili Kişinin Hakları

Regis tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca   taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Regis sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içerecek şekilde Beştepe Mahallesi Nergiz Sokak No:7A/14 Kat:8 Via Tower, Yenimahalle/Ankara adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca  iletisim@regis.com.tr e-posta adresi veya 0312 502 23 89 telefon numarası üzerinden bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip Regis 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde Regis; CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde ilgili kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.

Regis; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Sonuç

Regis tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Regis tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

Regis, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.

bottom of page