G-B7N2H7TNZP
top of page

Acerca de

Image by Patrick Fore

Regis Aydınlatma Metni

Regis Patent ve Marka Danışmanlığı ("Regis") veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri,

 2. İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

 3. Kişisel Verilerin Aktarılması,

 4. İlgili Kişinin Hakları,

 5. Sonuç

Regis Elektronik Ticaret Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri 

Regis, kişisel verileri özellikle yazılı sözleşme, regispatent.com, e-posta, fiziken evrak teslimi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu E-Ticaret Danışmanlık Müşterileri Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Regis, işbu Aydınlatma Metni kapsamında, e-ticaret danışmanlığı verdiği kişilerin; Kimlik (Ad Soyad, Cinsiyet Bilgisi, Doğum Tarihi, Ehliyet Fotokopisi, Fotoğraf, İmza, Pasaport Bilgisi, T.C. Kimlik Kartı, Vergi Kimlik No, Vatandaşlık Bilgisi), İletişim (Adres No, E-Posta Adresi, İletişim Adresi, KEP Adresi, Telefon No), Müşteri (Finans, Sipariş/Talep Bilgisi), Finans (Banka Hesap Cüzdanı, IBAN Numarası, Kredi Kartı Bilgileri), Diğer (Fatura Örneği, Özel Nitelikli Vize Oturma İzni) kişisel verilerini; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebepleriyle ve aşağıdaki amaçlar ile toplamakta ve işlemektedir:

 

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • E-ticaret platformlarına kaydın gerçekleştirilmesi

 • Tescil işlemlerinin yürütülmesi

 • Şirket kurulumunun gerçekleştirilmesi

 • Kimlik/Adres doğrulaması yapılması

                                                                                        

Kişisel Verilerin Aktarılması

Regis, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verilerinizi; çözüm ortakları ve iş ortakları, faaliyetler gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler, hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları, talep halinde uluslararası resmi patent ofisleri, vergi daireleri, ticaret odaları gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişilere aktarabilmektedir.

Regis, yurt dışında marka, tasarım, patent, alan adı başvurusu yapılması, e-ticaret sitelerinde hesap açılması, Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) yönelik işlemlerde veya yurt dışı şirket kuruluşu halinde, ilgili kişilerin açık rızaları doğrultusunda;

 • Kimlik (Ad Soyad, TC Kimlik No, İmza Sirküsü, Vergi Kimlik Numarası)

 • İletişim (E-Posta Adresi, İletişim Adresi, KEP Adresi, Telefon No)

 • Finans (Banka Hesap Cüzdanı, IBAN Numarası, Kredi Kartı Bilgileri)

 • Diğer (Fatura Örneği, Özel Nitelikli Vize, Oturma İzni)

Verilerini, Kanunun 9.maddesine uygun olarak ve gerekli bütün önlemleri alarak, amacıyla sınırlı olmak kaydıyla yurt dışına aktarabilmektedir.

İlgili Kişinin Hakları

Regis tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 •   KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca   taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Regis sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren başvuru formu ile Beştepe Mahallesi Nergiz Sokak No:7A/14 Kat:8 Via Tower, Yenimahalle/Ankara adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca  iletisim@regis.com.tr e-posta adresi veya 0312 502 23 89 telefon numarası üzerinden bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip Regis 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Regis; CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.

Regis; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

​Sonuç

Regis tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Regis tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

Regis, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.  

Saygılarımızla,

Regis Patent ve Hukuk Teknolojileri

bottom of page